CONSENTIMENT

ConsentimentDECLARO: Que el present document REQUEREIXO I AUTORITZO als profesionals de Centre d'estètica Cardedeu a que realitzin en la meva persona la depilació laser que a continuació es detalla:
BREU EXPLICACIÓ DE L’INTERVENCIÓ:
Els professionals utilitzen per a la depilació Diode que produeix un escalfament selectiu del fol·licle pilós que condueix a la seva destrucció sense afectar els teixits circumdants. Se m'ha informat que la depilació completa en una zona s'aconsegueix en diverses sessions, en funció de la mena de pèl i de la zona corporal tractada.

CONTRAINDICACIONS:
Poguessin influir: herpes simple, tractaments mèdics fotosensibles, embaràs o lactància , diabetis i tenir un historial de cicatrius queloideas o processos malignes, asi com una recent exposició al sol o si es planeja aquesta exposició. A més , s 'ha informat que haig de comunicar al personal especialitzat del consum de qualsevol substància farmacològica i el canvi del meu estat basal (embaràs, malaltia, al·lèrgia...) Està desaconsellat, igualment, en pells molt bronzejades o que acabin de rebre raigs U.V. A., augmentant en aquests casos el risc de cremades.
El tractament normalment és poc molest i no sol presentar complicacions, però entenc la possibilitat d'EFECTES SECUNDARIS que es produeixen rarament, com l'aparició de zones amb hiper o hipopigmentación transitòria, cremades , que solen ser transitòries, púrpures, cicatrius i erupcions acneiformes, així com efectes tèrmics passatgers com a enrogiment, coïssor lleu, hematomes temporals i descoloració transitòria de la pell.

RISCOS INHERENTS DEL CLIENT I A LES SEVES CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS:
Se m'ha informat que després del tractament és normal que la zona presenti un eritema o edema normalment lleuger i inclòs pot ser que aparegui alguna butllofa intradérmica, però aquests efectes, en general, van remetent a les poques hores, encara que en algun cas poguessin arribar a ser mes persistents. No obstant això, en un tractament amb llum d'alta intensitat mai s'ha de descartar el risc que en la zona tractada pogués aparèixer alguna cremada de primer o segon grau.Sobretot, el risc és major en les pells fosques o que hagin estat exposades al sol recentment i presenten una alta concentració de melanina. També pot aparèixer algun canvi pigmentari (hipopigmentació o hiperpigmentació) que en general sempre ha estat transitori i tractat adequadament remet al temps.

CONFIRMO, que el tractament esmentat, m'ha estat explicat a fons, per un professional en paraules comprensibles per a mi, els riscos que té, els efectes no desitjats, així com les molèsties o, a vegades, dolors que puc sentir tenint una evolució normal. Se m'ha explicat, igualment altres opcions de depilació existents que estan disponibles en el mercat, amb pros i contres de cadascun d'elles. Tenint això en compte he triat el procediment de DEPILACIÓ LASER explicat com el tractament no invasiu per a depilació.

EM COMPROMETO , a seguir fidelment, en el millor de les meves possibilitats, les instruccions del professional per a abans, durant i després del tractament abans esmentat.
Quedant sota la meva responsabilitat el compliment de les mesures de foto protecció recomanades pel centre, especialment l'evitar completament l'exposició de les zones tractades al sol i a les radiacions UVA durant un període d'1 setmana abans i 1 setmana després ja que, de no realitzar, s' afavoreix l'aparició dels efectes secundaris enumerats anteriorment.

EN DONO FE, de no haver omès o alterat dades al exposar el meu historial i antecedents clínic quirúrgic, especialment els referits a al·lèrgies i malalties o riscos personals.

ACCEPTO que el resultat varia en diferents tipus de pell i amb les diferents tonalitats i localització.

RECONEC que els resultats esperables d'un tractament mai són miraculosos, sinó que estan sotmesos a les limitacions de la tècnica. Amb l'estadística obtinguda després dels últims set anys aplicant aquesta tècnica, els resultats són d'un 90% d' èxits, encara que existeix un 10% de casos que en els quals per motius no ben coneguts no s'aconsegueix la reducció del 80%

COMPRENC que el resultat pugui no ser l'esperat pel meu. Reconec que no se m'ha donat en absolut tal garantia.

EM CONSTA que les meves dades seran tractades de manera automatitzada, la qual cosa autoritzo.
Se m'ha informat, igualment, del meu dret a rebutjar o revocar aquest consentiment. He pogut aclarir els meus dubtes sobretot l'anteriorment exposat i he entès totalment aquest DOCUMENT DE CONSENTIMENT reafirmant-me en totes i cadascun dels punts i amb la signatura del document ratifico i consento que el tractament es realitzi.

NOTA INFORMATIVA Y AUTORIZACIÓN FICHERO “CLIENTES CENTRO” Geni Rodriguez Pedrajas, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de que s us datos personales han sido incorporados al fichero CLIENTES CENTRO de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes.
Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y ara la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo.
Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente:

TITULAR:Geni Rodriguez Pedrajas
con DNI. 47808485H,
con domicilio social en C/Alfou 17 bjs. 08440, Cardedeu, Barcelona.
Enviando